<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d21302777\x26blogName\x3dCaptain+Greedo\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dca_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://captaingreedo.blogspot.com/\x26vt\x3d4868541815134982328', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Autors:

samnmax
Captain Greedo

Search your feelings
You will know it to be true
Cerca al blogArxius

Mitomania:

Videojocs clàssics Sèries mitiquèrrimes Sèries flèntiques Còmics hèctics Còmics mèlfics
Optimitzat per a la Rabosa de Foc

Locations of visitors to this page
    Subscriu-te

23 de maig 2006

 

Corre, corre...


A Airline Pilot Central tenen un video força impressionant de les rutes que segueixen el avions de FedEx cap a l'aeroport de Memphis per refugiar-se d'una tempesta


Veure video a Google Video


Trobat via l'agregador Planet Geospatial al blog Cartography21 de maig 2006

 

Gwigle


Gwigle és un joc interessant: consisteix en endevinar què s'ha buscat a google a partir dels resultats. Comença bastant facilet, però cada cop és més xungo. Nosaltres hem hagut de fer trampa a les preguntes 2.2 i 2.4 2.5 (fer trampa vol dir que hem hagut de fer una atac de força bruta a un hash MD5, ja que l'URL de la següent pregunta conté un hash de la resposta; per qui sàpiga què volem dir).

També hi ha la versió amb imatges, és a dir, veus les imatges resultat de buscar alguna cosa i has de contestar que s'ha buscat. En aquest es pot fer trampa més fàcilment, per això.06 de maig 2006

 

Món geek


Us heu quedat atrapat en una època que no és la vostra?
Esteu de sort, encara sou a temps de comprar un condensador de flux per al vostre De Lorean!
(Fins ara 47 tios han pujat, 460$!!)

Si en canvi preferiu quedar-vos podeu admirar el Han Solo en carbonita fet amb LEGO.